header-nl

Het doel van dit project is om een installatie te ontwikkelen die digestaat, afkomstig van een
vergistingsinstallatie, op een rendabele manier kan splitsen in diverse bruikbare nutriënten
zoals stikstof, kalium, fosfaat, schoon (loosbaar) water en organisch restmateriaal. Deze
reststoffen kunnen worden verkocht voor verdere verwerking, of op het land worden uitgereden
zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de grond of lucht. Het gezuiverde water is zo
schoon dat het in het oppervlakte water kan worden geloosd. Bovendien is het verspreiden van
deze gescheiden stoffen niet in strijd met de mestwetgeving (of is slechts een kleine aanpassing
nodig) en kan hierdoor in de toekomst wellicht de complexe mestadministratie achterwege
blijven.

 

Het project heeft de nadrukkelijke ondersteuning en support van het Miniserie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (www.rijksoverheid.nl/eleni) en is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

 naamloos1

Ook wordt dit project ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

(ELFPO; http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

                                        logominec.jpg

Eindverslag